Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання
Національного університету «Острозька академія»
  

  Контактна адреса
  35800
  м. Острог
  вул. Семінарська, 2
  тел.: (03654) 3-00-69
  e-mail: idzdn@oa.edu.ua

Робочі програми курсів на 2017-2018 н.р.

Ступінь бакалавра

напрям підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність"

Аналітико-синтетична переробка інформації

Англійська мова

Вища математика (за професійним спрямуванням)

Інформаційно-аналітична діяльність

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

Методика соціологічних досліджень

Ознайомча практика

Організація публічного адміністрування

Політична риторика

Теорія і практика комунікацій

Теорія і практика реклами

Теорія і практика масової інформації

Вступ до спеціальності

Документознавство

напрям підготовки "Філософія"

Основи релігійного вчення: Історія зарубіжної релігійної філософії

Основи релігійного вчення: релігійна етика й аксіологія

Релігійна філософія та теологія: Християнська філософія і теологія ХХ ст.

Педагогічна практика

Методика викладання філософії та релігієзнавства

Теорія та історія релігійного мистецтва

напрям підготовки "Фінанси і кредит"

Оптимізаційні методи та моделі

Антикризові моделі управління підприємством

Аудит

Банківська система

Бізнес-планування

Бухгалтерський облік

Бюджетна система

Вища математика

Гроші та кредит

Економетрика

Економіка підприємств

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Економіко-математичне моделювання

Економічна історія

Інвестування

Інформатика

Інформаційні системи в обліку та аудиті

Історія економічних вчень

Історія України

Історія української культури

Логіка

Макроекономіка

Маркетинг

Менеджмент

Міжнародна економіка

Мікроекономіка

Податкова система

Політична економія

Прогнозування соціально-економічних процесів

Регіональна економіка

Ризикологія

Соціологія

Статистика

Страхування

Теорія ймовірностей та математична статистика

Трудове законодавство

Фінанси підприємств

Фінанси

Фінансове право

Фінансовий облік

Фінансовий ринок

Аналіз господарської діяльності

Філософія

Іноземна мова (1 курс)

напрям підготовки "Філологія. Мова і література (англійська)"

Теоретичні та практичні аспекти фонетики

Практична фонетика

Усний переклад

Теорія і практика перекладу

Теоретична граматика

Стилістика

Теорія мовної комунікації

Лексикологія

Прикладна лінгвістика

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Англійська мова (1 курс)

Англійська мова (3 курс)

Педагогіна практика (4 курс)

Світова література та вступ до літературознавства

Література Англії

напрям підготовки "Міжнародні відносини"

Вступ до спеціальності

Дипломатія України

Зв'язки з громадськістю

Зовняшня політика країн Західної Європи

Зовняшня політика країн ЦСЄ та ПСЄ

Зовняшня політика України

Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

Історія дипломатії

Історія міжнародних відносин

Конфліктологія та теорія ведення переговорів

Міжнародна інформація

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні конфлікти

Міжнародні організації

Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці

Німецька мова

Основи світової політики

Політичні системи країн ЦСЄ на сучасному етапі

Польська мова

Програма навчально-ознайомчої (країнознавчої) практики зі спеціальності

Світова економіка

Сучасні тенденції в міжнародних відносинах

Теорія міжнародних відносин

Теорія та практика перекладу

Англійська мова

Філософія

Політологія

Англійська мова

Іноземна мова (1 курс)

Основи економічних теорій

напрям підготовки "Психологія"

Анатомія та еволюція нервової системи

Антропологія

Вікова психологія

Вступ до спеціальності

Диференціальна психологія

Експериментальна психологія

Психологічні проблеми в екстремальних ситуаціях

Етика і естетика

Загальна психологія

Зоопсихологія та порівняльна психологія

Інженерна психологія

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Історія психології

Історія філософії

Клінічна психологія

Математична статистика

Математичні методи в психології

Методика викладання психології

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології

Основи менеджменту

Основи наукових досліджень

Основи підприємницької діяльності

Основи психотерапії

Патопсихологія

Педагогіка

Педагогічна психологія

Спецкурс "Посягання на життя як психологічна проблема"

Прикладна математика

Психодіагностика

Спецкурс "Психодрама"

Психокорекція

Психологічне консультування

Психологічний спецпрактикум

Психологія організацій

Психологія праці

Психологія сім'ї

Психологія управління

Психологія успіху

Психофізіологія

Соціальна психологія

Теорія та методика організації психотренінгу

Герменевтична філософія психології: Філософія психології

Юридична психологія

Політологія

Іноземна мова (1 курс)

Основи економічних теорій

напрям підготовки "Правознавство"

Філософія

Політологія

Англійська мова

Теорія прав людини

Державне право зарубіжних країн

Сімейне право

Цивільне право України

Іноземна мова (1 курс)

Історія України: державно-правовий контекст

Організація навчальної роботи студента

Теорія держави і права

Кримінальне право (загальна частина)

Кримінальне право (особлива частина)

Кримінальний процес

Основи економічних теорій

Кримінально-виконавче право

Вступ до спеціальності: основи юридичної етики та етикету

ОКР спеціаліста

спеціальність "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

HR-менеджмент

Гендерні студії

Документно-інформаційне забезпечення державного управління

Концепція сталого розвитку суспільства

Методи аналізу друкованих ЗМІ

Міжнародна інформація та комунікації

Основи web-дизайну

Переддипломна (виробнича) практика

Політичні технології у сфері зв'язків з громадськістю

спеціальність "Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)"

Корпусна лінгвістика

Усний переклад

Методика викладання дисциплін за фахом у ВНЗ

спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", "Фінанси і кредит"

Бюджетний менеджмент

Інтелектуальна власність

Корпоративні фінанси

Менеджмент персоналу

Менеджмент у страхових організаціях

Міжнародний менеджмент

Міжнародні розрахунки та валютні операції

Місцеві фінанси

Оподаткування підприємств

Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу

Податковий менеджмент

Ринок фінансових послуг

Соціальне страхування

Стратегічне управління

Фінансова санація та банкрутство підприємства

Фінансова статистика

Фінансовий менеджмент

ступінь магістра

спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність"

Наукове спілкування англійською мовою

Міжнародна інформація та комунікації

Технології web 2.0 у сфері зв'язків з громадськістю

Теорія і методологія соціальної інформатики

Концепція сталого розвитку суспільства

Управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі

Педагогіка і психологія вищої школи

спеціальність "Мова і література (англійська)"

Корпусна лінгвістика

Науково-дослідні підходи у вивченні лінгвоісторіографії

Міжкультурна комунікація

Асистентська практика

Професійно-орієнтована англійська мова (6 курс)

спеціальність "Історія"

Актуальні питання історії України ХХ ст.

Воєнно-політична історія України

Історична пам'ять і формування політичної нації в Україні

Політичні репресії тоталітарної доби на Рівненщині

Проблеми і тенденції міжнародних відносин після 1945 року

Теорія та методологія історії (теоретичний семінар)

Українська історія в історичній науці УРСР сер. 1950 - сер. 1980-х рр.

Українське суспільство ранньомодерної доби

спеціальність "Політологія"

Актуальні проблеми економік перехідного періоду

Аналіз державної політики

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

Вступ до політичної аналітики

Методика науково-дослідної роботи

Політична історія України ХХ-ХХІ ст.

Політична регіоналістика

Політичні партії та електоральна політика в посткомуністичних країнах

Політологічний практикум

Гендерні дослідження

Педагогіка і психологія вищої школи

спеціальність "Українська мова і література"

Загальне мовознавство

Історія української літератури

Теорія літератури: літературна критика

Методика викладання української мови у вищій школі

Теорія літератури: основи компаративістики

Сучасна українська літературна мова

Теорія літератури

спеціальність "Культурологія"

Методологічний практикум. Вступ до феноменології

Методологічний практикум. Герменевтика

Культурна антропологія

Медіакультура: феномен маніпуляції та парадигма розвитку особистості

Методологічний практикум. Структуралізм

Сучасні теорії культури

Університетські студії

Конфлікт в культурологічному вимірі

Філософська ревізія гендеру

спеціальність "Міжнародні відносини"

Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин

Актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході

Аналіз і прогнозування зовнішньої політики

Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини

Методика викладання у вищій школі

Міжнародні й політико-правові системи країн світу та глобальний розвиток

Міжнародна та європейська безпека

Національна безпека України

Міжнародні й політико-правові системи країн світу та глобальний розвиток (політико-правові системи країн світу)

Практикум перекладу

Тероризм і антитероризм у сучасній системі міжнародних відносин

спеціальність "Психологія"

Іноземна мова

Гендерні дослідження

Герменевтична філософія психології: Герменевтика

Система захисту економічної інформації: Криптографія

Методи психокорекції та психотерапії

Методика та організація наукових досліджень

Педагогіка і психологія вищої школи

Психологія професійної "Я-концепції"

Психологія релігії

Психологія сексуальності

Соціальні та політичні конфлікти

Психологія творчості

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теорія і практика PR

спеціальність "Богослов'я (теологія)"

Педагогіка і психологія вищої школи

Пастирське богослов'я

Сучасна теологія. Протестантська теологія

Ісламська релігійна думка

Сучасна теологія. Православна теологія

Сучасна теологія. Католицька теологія

Педагогічна практика

Гомілетика

Догматичне богослов'я

спеціальність "Релігієзнавство"

Педагогіка і психологія вищої школи

Практикум з релігійно-соціологічних досліджень

Педагогічна практика

© 2007-2017 Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання.