Навчально-науковий центр заочно-дистанційного навчання

Тел. (03654) 3-00-69
E-mail: idzdn@oa.edu.ua

Організація навчального процесу

Освітній процес

Освітній процес в університеті здійснюється за навчальними планами та на основі графіків освітнього процесу. Навчальні плани розробляються та затверджуються відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в НаУОА. Освітній процес реалізується протягом календарного року і поєднує дві складові: період настановчих та екзаменаційних сесій, міжсесійний період, з урахуванням передбачених законодавством пільг для студентів, які поєднують роботу з навчанням.

Настановча сесія

Настановча сесія – це частина навчального року, протягом якої здійснюються такі форми освітнього процесу, які передбачені робочим навчальним планом, зокрема лекції та консультації (заочно (дистанційний) цикл навчання). Екзаменаційна сесія – це частина навчального року, протягом якої здійснюються такі форми освітнього процесу, передбачені робочим навчальним планом, як консультації та екзамени (заочно (дистанційний) цикл навчання). Міжсесійний період – це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента щодо засвоєння навчального метеріалу під керівництвом викладачів згідно затвердженного графіку через систему moodle.oa.edu.ua (заочно (дистанційний) цикл навчання) та підготовка кваліфікаційної роботи. Студенти вивчають теоретичний матеріал, виконують практичні завдання згідно графіка. Реалізація навчальних занять у міжсесійний період здійснюється заочно (дистанційно) за допомогою сучасних інформаційних технологій, зокрема таких як: електронна пошта, обмін файлами, форум, чат. Використання тих чи інших технологій планується викладачем в процесі розробки електронний навчальний курс.

Навчання

Навчання передбачає проведення лекцій, консультацій, практичних та семінарських занять, контрольних заходів. Консультація як елемент навчального процесу передбачає заочно (дистанційно) або очне отримання слухачами відповідей від викладачів на конкретні теоретичні чи практичні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Поточні консультації проводяться протягом семестру (навчального періоду). Практичне заняття - це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд слухачами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички практичного застосування набутих знань шляхом індивідуального виконання завдань, що сформульовані у відповідних навчально-методичних матеріалах до дисципліни. Проведення практичних занять передбачає виконання студентами практичних завдань та їх перевірку викладачами. Окремим видом практичного заняття виступає тестування. Проведення тестів поточного контролю у передбачає виконання студентами тестових завдань у режимі moodle.oa.edu.ua протягом визначеного часу. Виконання завдань, які виконуються студентами самостійно з наданням можливості консультування з керівниками проектів через електронну пошту або Skype. Контроль якості засвоєння освітньої програми забезпечується системою контрольних заходів, що реалізуються в заочному (дистанційному) режимі.

Забезпечення студентів

З метою забезпечення студентів та викладачів середовищем для отримання інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін використовується: навчальна система Moodle, на якому розміщуються електронні навчальні комплекси електроний навчальний курс з навчальних дисциплін; сервіси он-лайн комунікацій (Skype, соціальні мережі).

Електронні ресурси

Доступ до електронних ресурсів – персоніфікований. Логін та пароль доступу користувачі отримують у ННЦЗДН. Студент має доступ до навчальної системи moodle.oa.edu.ua. лише дисциплін, на які він зареєстрований для участі в навчальному процесі.

Пам'ятка студенту

  • Студент зобов’язаний ознайомитися з положенням про організацію навчального процесу на заочній формі навчання.
  • Будь-яку довідку потрібно замовляти особисто заздалегідь, написати листа на електронну пошту фахівця ННЦЗДН.
  • Для отримання довідки-виклику на сесію, яка є підставою для надання оплачуваної відпустки на період сесії, студент повинен виконати навчальний план за попередню сесію, в установлений ВНЗ терміни згідно навчального плану та не повинен мати заборгованості по оплаті за навчання. Видача довідок-викликів підлягає обліку.
  • Студенти повинні вчасно оплачувати навчання, згідно укладеного Договору. Студенти, які не внесуть вчасно оплату, вказану в договорі, не допускаються до складання заліків та екзаменів.
  • Студент зобов’язаний після успішного завершення екзаменаційної сесії, а також після повного виконання навчального плану за поточний навчальний рік (семестр), подати до ННЦЗДН залікову книжку для звірки результатів складання сесії.
  • Студенти, які за результатами навчання на курсі отримали оцінку “незадовільно“, чи не ліквідували академічних заборгованостей у встановлені граничні терміни і не залишені на повторне навчання, підлягають відрахуванню з університету за академічну неуспішність без попередження.

Оплата за навчання

Банківські реквізити для здійснення оплати за навчання:
Код 22554101
МФО 820172

Вид послуги № рахунка
Плата за навчання на умовах контракту UA598201720313261002201005402

Призначення платежу: за навчання, ПІП платника згідно з договором, форма навчання - заочна (вказати спеціальність).

Замовник вносить плату за перший рік навчання 100% вартості навчання за 1-ий семестр протягом місяця після підписання контракту, 100% вартості навчання за 2-ий семестр - до 01 лютого. Оплата за наступні навчальні роки здійснюється посеместрово (двічі на рік до початку семестру) - не пізніше 01 вересня кожного року та не пізніше 01 лютого кожного року.

До відома студентів заочної форми навчання, які мають заборгованість по оплаті за навчання!

Відповідно до «Порядку роботи з боржниками за договорами про надання освітніх послуг в НаУОА» у випадку непогашення суми боргу за навчання студенти не допускаються до відвідування занять, складання модулів, іспитів та будуть відраховані з числа студентів заочної форми навчання (підстава: ч.1 ст. 46 ЗУ «Про вищу освіту» – порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання).

Розклади

Для ознайомлення з розкладом занять настановчої чи екзаменаційної сесії потрібно перейти за посиланням rozklad.oa.edu.ua

Вхід в систему Розклад відбувається тільки через корпоративну пошту студента @oa.edu.ua

Розклад дзвінків

№ пари Час
1 пара 9:00 -10:20
2 пара 10:40-12:00
3 пара 12:30-13:50
4 пара 14:10-15:30
5 пара 15:40-17:00
6 пара 17:10-18:30
7 пара 18:40-20:00
8 пара 20:10-21:30